บริษัท เรโวลูชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด (Rene)

บริษัท เรโวลูชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นจาก "กลุ่มคนรุ่นใหม่" ที่มีความรู้ ความชำนาญ ทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร รวมถึงโฆษณา ซึ่งเล็งเห็นว่าปัจจุบันสื่อที่มีอยู่อย่างมากมายในตลาด ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตสินค้า หรือบริการต่างๆ ที่ต้องการโฆษณาได้ เนื่องจากการที่จะมีสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นในตลาดนั้น ต้องอาศัยการทำการตลาดและการโฆษณา แต่การการทำการตลาดและโฆษณานั้น อาจไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย หรือใช้งบประมาณมากเกินไป จึงทำให้สินค้าต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นใหม่ต้องมีงบประมาณส่วนนี้เพิ่มเติม ก่อให้เกิดต้นทุนการแข่งขันสูง บริษัท เรโวลูชั่น เน็ตเวิร์ค จึงภูมิใจนำเสนอ Direct Marketing เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการทำการสื่อสารการตลาดที่ทั้งสะดวก ประหยัด รวดเร็ว และยังสามารถตรวจสอบผลตอบรับของสินค้าและบริการได้ในราคาประหยัดคุ้มค่า ไม่สูญเสียงบประมาณสูญเปล่า

ปี 2005

ได้ก่อตั้งบริษัท เรโวลูชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด ขึ้นจากธุรกิจสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือที่รู้จักกันดีในนามบริการ SMS โดยส่งผ่านระบบขององค์การโทรศัพท์ (CAT) ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ไม่แพ้ Operator ค่ายอื่นๆ นอกเหนือจากนั้นแล้วยังมีราคาที่ย่อมเยา โดยให้บริการทั้งแบบ Customer Relationship Manager (CRM) และแบบ Public Relation (PR) ในระหว่างนั้นได้บริษัทสนใจให้ความไว้วางใจอย่างมากมาย นอกจากนั้นยังมีโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่าง Revolution Network กับ M-Link ในการให้บริการดาวน์โหลด Content ต่างๆ เช่น SMS, MMS, Logo, Ring Tone และภาพ Wallpaper ต่างๆบนมือถือ

ปี 2007

บริษัท เรโวลูชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด ได้เปิดสื่อบริการเต็มรูปแบบ โดยก่อตั้งหน่วยงาน Tele Marketing ขึ้น ทำให้สามารถรองรับ Inbound-Call center และ Outbound-Telesales เพื่อตอบสนอง โจทย์ที่ลูกค้าส่งรายละเอียด หรือการส่ง SMS แสดงโปรโมชั่นไป แต่ต้องการทราบผลจากการดำเนินกิจกรรมทันที เช่น การร่วมกิจกรรม, การสั่งซื้อสินค้าจึงทำให้เป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการเพิ่มการให้บริการแบบ Direct Mali การส่งเอกสารแผ่นผับถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอีกบริการหนึ่ง ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ปี2008

ได้ถือกำเนินบริการ Fax Marketing เพื่อเป็นการตอบสนองโจทย์ลูกค้ากลุ่มธุรกิจแบบ Business To Business (B TO B) ซึ่งสื่อบริการรูปแบบนี้ เป็นการนำส่งรายละเอียดหรือติดต่อระหว่างบริษัทหนึ่งไปยังอีกบริษัท ทำให้ธุรกิจได้รู้จักกันมากขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มยอดขายและศักยภาพแก่ธุรกิจไทย

ปี 2009

ภายหลังจากการเปิดให้บริการ SMS ในปี 2005 แล้วนั้น บริษัท เรโวลูชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด เล็งเห็นถึงขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและศักยภาพของบุคลากรที่มีอยู่ จึงได้มีการพัฒนาระบบ การให้บริการส่งข้อความ จากเดิมที่เป็นเพียงแค่ "ตัวอักษร" หรือ SMS เป็นข้อความเสียง "VMS (Voice Message Service)" เพื่อก่อให้เกิดการสื่อสารการตลาดในรูปแบบ Interactive Media จาก Feedback ของลูกค้า ที่สามารถวัดผลและตอบสนองได้ในทันที ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถทราบถึงความต้องการ การรับรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมของลูกค้าได้แบบครบวงจร ผ่านระบบแนวคิด "พูดได้ คุยได้ คิดได้" อันชาญฉลาดของ Rene ผสานกับเทคโนโลยีข้อความเสียง (VMS) ช่วยให้สามารถตอบสนองการให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร อีกทั้งยังช่วยสร้างและส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพ ในการบริหารจัดการและติดตามลูกค้าให้กับองค์กรอีกทางหนึ่งด้วย

ปี 2010

จากการที่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งทางภาครัฐและหน่วยงานเอกชน ต่างมีการผลักดันและเตรียมความพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี 3G ในประเทศไทย อุปกรณ์ทางการสื่อสารโทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) จึงเข้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรมทางการสื่อสารของผู้บริโภค โดยเฉพาะ Mobile ประเภท Smart Phone ที่มีราคาถูกลงและมีตัวเลือกมากขึ้น ทำให้จำนวนผู้บริโภคชาวไทยที่ครอบครอง Smart Phone มีจำนวนมากขึ้นเข้าสู้หลักหลายสิบล้านคนและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้น เรื่อยๆต่อไปในอนาคต สื่อประเภท Mobile Media จึงเข้ามามีบทบาทในการทำการสื่อสารการตลาดของนักการตลาด ในรูปแบบของ SMS, MMS, WAP Site, I-Mode, Games และ Application ที่สามารถสื่อสารเข้าไปยังพื้นที่ Private Media หรือโทรศัพท์มือถือของลูกค้าได้โดยตรง ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการให้บริการของ บริษัท เรโวลูชั่น เน็ตเวิร์ค ในรูปแบบ Interactive Media ทำให้ทางบริษัทเล็งเห็นถึงช่องทางการสื่อสารผ่าน Application จึงได้ทำการพัฒนาบริการ "Application" เพื่อรองรับการทำการตลาดแบบ Direct ที่สามารถเข้าสู้พื้นที่ Private Media หรือ สื่อส่วนบุคคลของลูกค้าผ่านช่องทาง Mobile Media ที่มีแนวโน้มจะพัฒนา และมีจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้องค์กรสามารถทำการตลาด "บนความได้เปรียบทางเทคโนโลยี" ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ให้มีความทันสมัย อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างอารมณ์ร่วม และเสริมสร้างความผูกผันระหว่างองค์กรกับลูกค้า รวมไปถึงสามารถกระตุ้นการซื้อแอบแฝงอย่างแยบยลด้วย Application ขององค์กรตนเอง

ปี 2011

ด้วยจุดเริ่มต้นจาการดำเนินงานประจำวันของพนักงาน บริษัท เรโวลูชั่น เน็ตเวิร์ค ซึ่งมีการติดต่อประสานงานกับบุคคลหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานรวมไปถึงการเสนอขายสินค้าและบริการกับลูกค้า การทำงานผ่านตัวบุคคล หรือ Marketer เพียงอย่างเดียวนั้น ส่งผลให้เกิดความติดขัดทางด้านการประสานทีล่าช้า ยากแก่การติดตาม ตรวจสอบ และวัดผล แต่ด้วยการผลักดัน และการพัฒนาทางเทคโนโลยีของ Revolution Network ส่งผลให้มีการพัฒนาโปรแกรมระบบการทำงานที่เรียกว่า "Tele Onsite" ที่พัฒนามาจากหน่วยงาน Tele Marketing และได้นำมาทดลองใช้กับพนังงาน Revolution Network ตั้งแต่ปี 2007 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานของพนักงาน ลดขั้นตอนการทำงานที่ทับซ้อนระหว่างพนักงาน ทำให้การติดต่อประสานงานมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องรอทำงานผ่านตัวบุคคลอีกต่อไป อีกทั้งยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ กับระบบการทำงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ลดปริมาณการเอกสาร อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบการทำงาน และวัดผลการดำเนินงานของพนักงานแต่ละบุคคลได้อย่างเป็นระบบ และมีความเป็นมืออาชีพ เป็นตัวช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ทีสามารถวัดผลได้จาการทดลองใช้งานของบริษัท เรโวลูชั่น เน็ตเวิร์ค นั้นเอง....

ปี 2012

จากการดำเนินธุรกิจด้าน Direct Marketing มาเป็นระยะเวลากว่า 8 ปี ในธุรกิจนี้ บริษัท เรโวลูชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด การันตี ได้ว่าเรา "เป็นผู้นำ และเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้าน” Direct Marketing" เรียกได้ว่าเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยเลยทีเดียว ด้วยการคลุกคลีอยู่กับตลาดทางตรงมาเป็นระยะเวลาเกือบทศวรรษ ทำให้ บริษัท เรโวลูชั่น เน็ตเวิร์ค มีประสบการณ์ และมีความพร้อม ด้วยงานวิจัย การศึกษาและวิเคราะห์เทรนงานทางการตลาดอันเข้มข้นของ บริษัท เรโวลูชั่น เน็ตเวิร์ค ณ ปัจจุบัน เราพัฒนาฟอร์มทีมการตลาดให้พร้อมเสริมทัพ เป็นที่ปรึกษาทางการธุรกิจของคุณ ตั้งแต่ช่วงต้นปี ในเดือนมกราคม กับการเปิดตัวความพร้อมของ บริษัท เรโวลูชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด ในการเป็น Marketing Consult เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจกับกลุ่มลูกค้าของเรา เพื่อแลกเปลี่ยนเทรนทางด้าน Direct Marketing ให้กับกลุ่มลูกค้าหลัก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นการตอกย้ำจุดยืนของทางเรา เริ่มตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป บริษัท เรโวลูชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัดพร้อมไปด้วยศักยภาพความเป็นที่ปรึกษาร่วมช่วยดูแล จากบริการทั้งหมดของบริษัท เรโวลูชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด ที่ได้นำเสนอมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าบริษัท เรโวลูชั่น เน็ตเวิร์ค มีการพัฒนาสื่อบริการอย่างต่อเนื่อง และก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้งในด้านการทำสื่อ Direct Marketing เพื่อตรงไปยังลูกค้าในงบประมาณที่ประหยัด สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งบริษัท เรโวลูชั่น เน็ตเวิร์ค ยังมีบริการด้านฐานข้อมูลตรงกับกลุ่มที่ลูกค้าได้เลือกไว้ ทั้งแบบธุรกิจ Business To Business (B TO B) และธุรกิจ Business To Customer (B TO C) ทางบริษัท เรโวลูชั่น เน็ตเวิร์ค ภาคภูมิใจและยินดีให้บริการกลุ่มบริษัท องค์กร หน่วยงาน ร้านค้า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งการขับเคลื่อนธุรกิจ หรือนำเสนอสินค้าของท่านไปสู่สายตาของลูกค้า

ปี 2016

จากการที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการและมีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดมาเป็นเวลานาน เราได้พบว่าปัจจุบัน การทำการตลาดแบบ Online เริ่มเข้ามามีบทบาทในการทำตลาดให้กับธุรกิจต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีกในอนาคต บริษัทฯ จึงได้พัฒนาบริการด้าน Online Marketing ขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยนำเสนอบริการทางด้านการตลาดในทุกรูปแบบ และทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น Google, Youtube, Facebook, Instagram, Line ฯลฯ รวมถึงการนำวิธีทำการตลาดแบบ Direct Marketing กับ Online Marketing มาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำการตลาดที่ดีที่สุด คุณจึงมั่นใจได้ว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน ถ้าเลือกใช้บริการจากเรา…Revolution Network